Archive for category Секция NS

Програма за развитие на спорта за високи постижения

Автор: on петък, 9 януари, 2015

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2014 г.

/Утвърдена със Заповед № 36-09-644/09.12.2013 г.

на Министъра на младежта и спорта/

 ІV. Бенефициенти 

 1. Лицензираните спортни федерации, администриращи спортове, невключени в програмата на Олимпийските игри.

2. По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации както следва:

2.1. Спортни федерации, признати от Международния олимпийски комитет или членове на признати от Международния олимпийски комитет спортни организации и отговарящи на едно от следните условия:

2.1.1. Завоювали медали на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.;

2.1.2. Имащи за членове 12 или повече спортни клуба, регистрирани в обществена полза.

2.2. Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет и отговарящи на следното условие:

2.2.1. Завоювали повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.

 

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2015 г.

(Утвърдена със Заповед №РД-09-852/22.12.2014 г. на Министъра на младежта и спорта)

 VII. КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации, отговарящи на следните условия:

I-ва група
1. Спортни федерации, членове на признати спортни организации /СпортАкорд и АРИСФ/ от Международния олимпийски комитет, със завоювани медали на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г. и/или администриращи спортове, включени в програмата за Европейските игри в Баку през 2015 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.

ІІ-ра група
2. Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет, със завоювани повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.


Стара Загора – 2 кръг „М“ и „NS“ – промяна!

Автор: on събота, 10 май, 2014

Променят се датите за провеждане на ДП за класи „М“ и „NS“ – ІІ кръг.

Вместо на 30.05 – 1.06. 2014 г. състезанието ще се проведе на 20.06. – 22.06.2014 г. в гр. Стара Загора.

К. Панайотов


10 -ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2013 г.

Автор: on неделя, 2 февруари, 2014

10 -ТЕ СПОРТИСТА НА БФКС ЗА 2013 г.

МЪЖЕ

Състезател Клуб Точки
1 Пламен Здравков София 6610
2 Петко Петков Пазарджик 2805
3 Илиян Тодоров Моделистика 2715
4 Асен Танев Пловдив 2270
5 Димитър Димитров Пазарджик 1940
6 Георги Миров Варна 1720
7 Георги Димитров София 1600
8 Лазар Лазаров Варна 1580
9 Деян Димитров Варна 1300
10 Любомир Ненов Стара Загора 1260

 ЮНОШИ

Състезател Клуб Точки
1 Димитър Марков Пазарджик 7640
2 Александър Захариев Варна 4720
3 Кристиян Горанов Пазарджик 2445
4 Димитър Костадинов Пазарджик 1720
5 Никола Кабаиванов Каварна 1500
6 Християн Христов Габрово 1470
7 Стоян Алексиев Средец 1420
8 Симеон Тодоров София 1320
9 Михаил Иванов Харманли 1250
10 Антон Йотов Русе 1200

 

 


Документи от работата на УС и секциите

Автор: on четвъртък, 16 януари, 2014

В раздел Документи е публикуван Протокол от проведено събрание на УС на БФКС на 21.12.2013г.

Секция М:

Секция NS:

Секция С:

Анкетна карта и отчет на спортните клубове:


Годишно отчетно събрание на БФКС

Автор: on четвъртък, 9 януари, 2014

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ

„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”

 На 08.02.2014 г. от 10.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Устава на БФКС свиква ХХІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2013 година.

2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2013 г.

3. Приемане програма за дейността през 2014 г.

4. Приемане спортния календар за 2014 г. – държавни и международни първенства.

5. Приемане Бюджета за 2014 г.

6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2013 г. при мъжете и юношите.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

Моля, попълнете Приложение № 1 и № 2 и ги представите на Секретаря на УС на БФКС преди започване на събранието.

С уважение,
инж. Евгени Генов
————————————————————————————————————————————————————- 

До спортните секции:

До 20 януари 2014 г. изпратете до УС в писмен вид на /адреса на БФКС/ и  електронен вид на /E-mail – panajotov@bfkks.com/ годишният отчет за 2013 г. на Вашата секция и предложения за:

  • Състезания и градове домакини на Държавния спортен календар-2014 г.
  • Състезания по международния спортен календар – 2014 г.
  • Други прояви  и  предложения за годишния план на БФКС-2014 г.

Вярвам,  че ще спазите посочения срок,  с което ще помогнете да се изработи навреме Общият годишен отчет на БФКС за 2013 г.