Archive for февруари, 2023

Управителният съвет на БФКС свиква ХХХІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията

Автор: on сряда, 1 февруари, 2023

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХХI-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 11.03.2023 г. от 10.00 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2022 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2022 г.
  3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2023 г.
  4. Приемане спортния календар на БФКС за 2023 г. – държавни и международни първенства.
  5. Приемане Бюджета на БФКС за  2022 г.
  6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2022 г. – мъже и юноши
  7. Разни.
  • Обсъждане на предложения за промяна на устава.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


Протокол от заседанието на УС на БФКС на 22.01.2023 г. в гр. Пазарждик.

Автор: on сряда, 1 февруари, 2023

Протокол от заседанието на УС на БФКС на 22.01.2023 г. в гр. Пазарждик.


Предложение за промяна на условията за участие на Председателите на клубове и секции в Общото събрание на БФКС

Автор: on сряда, 1 февруари, 2023

Предложение за промяна на условията за участие на Председателите на клубове и секции в Общото събрание на БФКС.