Програма за развитие на спорта за високи постижения

Автор: петък, 9 януари, 2015

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2014 г.

/Утвърдена със Заповед № 36-09-644/09.12.2013 г.

на Министъра на младежта и спорта/

 ІV. Бенефициенти 

 1. Лицензираните спортни федерации, администриращи спортове, невключени в програмата на Олимпийските игри.

2. По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации както следва:

2.1. Спортни федерации, признати от Международния олимпийски комитет или членове на признати от Международния олимпийски комитет спортни организации и отговарящи на едно от следните условия:

2.1.1. Завоювали медали на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.;

2.1.2. Имащи за членове 12 или повече спортни клуба, регистрирани в обществена полза.

2.2. Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет и отговарящи на следното условие:

2.2.1. Завоювали повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.

 

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2015 г.

(Утвърдена със Заповед №РД-09-852/22.12.2014 г. на Министъра на младежта и спорта)

 VII. КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации, отговарящи на следните условия:

I-ва група
1. Спортни федерации, членове на признати спортни организации /СпортАкорд и АРИСФ/ от Международния олимпийски комитет, със завоювани медали на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г. и/или администриращи спортове, включени в програмата за Европейските игри в Баку през 2015 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.

ІІ-ра група
2. Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет, със завоювани повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.