Автор: сряда, 30 септември, 2009

world_cup_medalsБлагодарение на домакините от град Русе – Спортен Модел Клуб „Приста“ и община Русе – провелото се между 26 и 30 август XVI световно първенство в класове A/B премина при отлична организация. Това мнение изрази главният съдия на турнира, Стюарт Робинсън от Англия, в официално писмо до Явор Йотов, което публикуваме в оригинал и преведено на български по-долу.

„XVI World Championship for Naviga Classes A/B Ruse Bulgaria 26 – 30 August 2009

The venue for this championship was was Lipnik Park Nikolovo a few kilometres outside Ruse. The lake appeared to be a natural one at the edge of a forest. There was an area of ground bordered by a road, which was ideal for the competitors’ working or “pit” area. There was a walkway to the starting pontoon and benches and chairs were provided for the competitors. The judges’ area was separate from the main enclosure, which worked extremely well. The lake was ideal for the A/B classes being sheltered from the wind and very calm.

Registration of the models was carried out in an efficient manner at the lakeside. The opening ceremony, attended by the mayor of Ruse, was also at the lakeside. All the required procedures were carried out at the opening. A technical conference was held after the ceremony and various items were discussed; the main one being the noise levels for the class A/B. After a long discussion where many proposals were put forward, some of them very radical, it was agreed that due to the circumstances at the venue and the position of the noise meter a maximum level of 85 DB would be used. I pointed out that this would be the maximum allowed. It was also decided to state a maximum weight limit for each class. It was agreed that decisions would be made at the section meeting to be held later.

The competition began on time on August 27th and it proceeded slowly, as is usual on the first day. The highlight of the day was the new World Record in the A1 class set by Volodymyr Smolnikov of the Ukraine. It was a perfect performance; an instant start of the motor, a perfect launch and a fantastic run.

At the start of the second day I gathered the contestants to make a short comment about the slowness of the first day and urged them to be ready for their launch. This had the desired effect and the process was speeded up. However, in my opinion an extra day is needed for these competitions.  It is unacceptable to expect judges to work and competitors to be in attendance for as long as twelve hours in a day. In the evening we held the section meeting, where various issues were discussed. The main one was the noise limit and the leader of the A/B group, Hratchya Shahazizian, was asked to inform Naviga of the feelings of the A/B group. The main points were that as these models only run for 2 – 3 minutes and the actual timed period is very short, the noise limit should be more than in classes which race for much longer and have several models racing at once. A proposition that the final outlet size of the exhaust system should have a maximum size was discussed and accepted. I pointed out that mufflers would still be required and the agreed noise limit would be enforced. The maximum weights for each class were discussed and it was agreed that these would be put into the rules.

The competition continued smoothly with no problems over the remaining two days. The closing ceremony and awarding of medals was carried out on Sunday. There were several competitors who had attended the championship in 1969 and they were given commemorative plaques to mark the occasion

To sum up, the event was very well organised and the judges and officials all did an excellent job. Special mention should be made of Javor Jotov as the main organiser and Georgi Mirov for an excellent job as the chief pontoon judge. The number of junior competitors should also be mentioned; as one senior competitor stated, these are our future. Finally, my thanks go to the Sport Model Club “Prista” and the Bulgarian Federation of Modelshipbuilding and Modelshipsport.“

Stuart Robinson
Chief Judge 2009 A/B World Championships.

~~~

„Мястото, на което се проведе шампионатът, бе парк Липник, намиращ се на няколко километра от град Русе. Самото езеро се оказа естествен водоем в съседство с гора, идеален за A/B класовете, поради закътаността си от ветровете и прохладата. Мястото на състезанието бе заобиколено от път, което беше идеално за „пит“ зоната на състезателите. До стартовия понтон имаше пътека, а за състезателите бяха осигурени скамейки и столове. Съдийската зона бе отделена от основното заграждение, което се оказа крайно удачно.

Регистрацията на моделите премина много експедитивно на брега на езерото. Откриващата церемония, чийто почетен гост бе кметът на Русе, се състоя на същото място. Всички задължителни процедури бяха извършени при откриването, след което се проведе техническа конференция, на която бяха дискутирани най-различни теми; акцентът бе върху нивата на звука на моделите в клас A/B. След продължителна дискусия много предложения бяха предвижени, някои от които крайно радикални, и бе постигнато съгласие, че предвид даденостите на мястото и позицията на шумоизмервателя може да бъде определено максимално ниво на звука от 85 DB. Аз изтъкнах, че това трябва да е максимумът. Беше решено също така да бъдат установени лимити на теглата за всеки клас, което бе сторено по време на срещата на секцията по-късно.

Самото състезание стартира на 27 август малко мудно, което е обичайно за първия ден на даден турнир. Най-запомнящият се момент от деня бе поставянето на нов световния рекорд в клас A1 от Володимир Смолников от Украйна. Представянето му бе перфектно – незабавен старт на мотора, перфектно потегляне и фантастичен тур.

На старта на втория ден аз събрах състезателите, за да направя кратък коментар относно забавянето от първия ден и ги подканих да са готови навреме за стартовете. Това даде желания ефект и процедурите бяха ускорени. Въпреки това, по мое мнение, за тези състезания е необходим допълнителен ден. Неприемливо е да се изисква от съдиите да работят, а от състезателите да бъдат на линия по 12 часа на ден. Вечерта проведохме среща на секцията, на която отново разисквахме най-различни проблеми. Най-дискутиран отново бе лимитът на звука и лидерът на A/B, Храчия Шахазизиян, бе помолен да информира Навига за настроенията в групата. Основните пунктове при обсъждането бяха, че тези модели се състезават само по 2-3 минути и това време е твърде кратко, поради което звуковият лимит за тях трябва да е по-висок от този на класовете, които се състезават много по-дълго и по няколко модела едновременно. Обсъдено и прието бе предложението размерът на края на отвеждащата изгорелите газове система да е най-голям. Аз изтъкнах, че все пак ще трябва и занапред да се използват заглушители на звука, както и да се спазва приетият лимит. След като дискутирахме максималните тегла за всеки клас стигнахме до единомислие, че те трябва да бъдат заложени в правилника за провеждане на състезания.

Самото състезание продължи безпрепятствено през останалите два дни. Церемонията по закриването на турнира и връчването на медалите се състоя в неделя. Сред състезателите имаше неколцина, взели участие в шампионата от 1969 г., на които бяха връчени паметни плочи по случай събитието.

За да обобщя казаното, събитието беше много добре организирано и съдиите, и чиновниците свършиха отлична работа. Тук е мястото да спомена по-специално Явор Йотов в качеството му на основен организатор на турнира и Георги Миров за отличната му работа като главен съдия на понтона. Трябва да се отбележи и броят на младите състезателите – както един състезател в старша възраст заяви, „тези деца са нашето бъдеще“. И накрая, но не по значение, бих искал да поднеса своите благодарности на Спортен Модел Клуб „Приста“, гр. Русе, и Българската Федерация по Корабомоделизъм и Корабомоделен спорт.“

Стюарт Робинсън
Главен съдия на Световното първенство по корабомоделен спорт класове “А/В 2009 г.


Вашият коментар