Автор: четвъртък, 12 ноември, 2009

kidsМинистерството на физическото възпитание и спорта (МФВС) стартира Програма „Спорт за децата в свободното време“ 2010 г. за организиране и провеждане на спортни занимания за деца в свободното време. Срок за кандидатстване за спортните клубове и федерации – 1 декември 2009 г.

Програмата и въведеното проектно финансиране дава възможност да се подпомогне дейността на спортните клубове – изпълнители на  проекти по Програмата. Да се повиши ефективността от общественополезната им дейност и да се създаде възможност за селекция на деца с перспективи за спортно развитие.

От 2010 г. Програмата „Спорт за децата в свободното време” ще се реализира в две направления: „Начално обучение по вид спорт” и„Спортни занимания през ваканциите”. Спортните клубове могат да кандидатстват за изпълнители с проект, само по едно от двете направления на Програмата и за едно населено място.

За направление „Начално обучение по вид спорт” размерът на средствата за финансиране на проект за провеждане на спортни занимания по вид спорт е до 10 000 (десет хиляди) лева.
За направление „Спортни занимания през ваканциите” размерът на средствата за финансиране на проект за провеждане на спортни занимания е до 6 000 (шест хиляди).
Средствата се определят със заповед на министъра на физическото възпитание и спорта.

Кандидатстването с проекти по Програмата може да се извършва до 17.30 часа на 1 декември 2009 г. Кандидатстващите спортни клубове следва да отговарят на следните общи изисквания:
1.    предоставена за управление и/или за ползване спортна база с осигурени безопасни условия за здравето на децата при практикуване на съответния вид спорт;
2.    правомощия, съгласно действащата нормативна уредба в областта на спорта и компетенции, да организират и провеждат занимания по съответния вид спорт;
3.    спортни специалисти, притежаващи професионална правоспособност и квалификация за организиране и провеждане на занимания по съответния вид спорт;
4.    възможности за провеждане на спортни занимания на деца по групи;
5.    възможности за медицинско осигуряване при провеждане на спортните занимания (дежурни медицински лица или екипи).
6.    не трябва да имат задължения към МФВС по предходни договори.

Подробна информация по всички аспекти на програмата, включително какви са необходимите документи за кандидатстване по двете направления – „Начално обучение по вид спорт“ и „Спортни занимания през ваканциите“ – можете да намерите в официалния сайт на МФВС.


Вашият коментар