Промяна в дата на провеждане на 1ви и 2ри кръг ENDURO

май 23, 2017
   

Поради проблеми с местата за настаняване се налага промяна на датата за първия кръг за класи ENDURO. Вместо на 27-28 май, 1ви кръг от националния шампионат, ще се проведе на 03-04.06.2017 г. на същото място – яз. Пчелина гр. Разград.

Датата за втори кръг е изместена на 15-16.07.2017 г., който отново ще се проведе на яз. Пчелина в гр. Разград

ХХV-то годишно отчетно събрание – 05.03.2017 г. , Национален дворец на децата – гр. София

февруари 5, 2017
   

На 05.03.2017 г. от  09.30 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  № 191, Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт””  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32.,  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на БФКС свиква ХХV-то годишно отчетно събрание на членовете на Сдружението при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2016 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2016 г.
  3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2017 г.
  4. Приемане спортния календар на БФКС за 2017 г. – държавни и международни първенства.
  5. Приемане Бюджета на БФКС за  2017 г.
  6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2016 г. – мъже и юноши
  7. Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Приложно може да изтеглите анкетна карта , и проекта на спортния календар за 2017г.

Приложение № 1.  ,  Спортен календар 2017

 

Заседание на УС на БФКС – 05.02.2017г. гр. Пазарджик

януари 31, 2017
   

На 05.02.2017 г. от 10.00 ч. в гр. Пазарджик – Модел яхт клуб Пазарджик ще се проведе заседание на УС на БФКС

Дневния ред на заседанието може да проследите в приложения файл : Дневен ред

Протокол от отчетно събрание на секция „С“ – гр. Каварна 05.08.2016г.

ноември 22, 2016
   

1.Отчет за дейността на секцията за 2016г.

2.Домакинства за 2017г.

3. Разни

- Въвежда се експериментално нов клас „С8 – пакетирани дървени модели“ с подкласове С8А – модели на гребни и ветроходни кораби и С8В – модели на кораби с двигател. Състезателните условия са съгласно правилник „НАВИГА – 2011″ за класи „С1″ и „С2″ . Медалите се разпределят както следва : за мъже/жени – по правилник „НАВИГА-2011г.“ , за юноши – по решение на УС на БФКС .

Протокол стр. 1   Протокол стр. 2  Протокол стр. 3   Приложение

Изложба – 70 години БФКС (1946-2016) – гр. София Национален музей „Земята и Хората“

октомври 30, 2016
   

 

Уважаеми, състезатели, съдии и деятели на корабомоделният спорт в България,

Във връзка с честването на 70 годишният юбилей на Българска федерация по корабомоделен спорт (1946 – 2016), Ви каним да вземете участие в национална изложба на корабни модели, която ще се проведе в гр. София в Националният музей „Земята и хората” от 8 до 22 ноември 2016 година.

При Ваше желание да вземете участие с модели в изложбената зала, е необходимо да заявите участие на посочените телефони за връзка и попълните приложената таблица за модела.

Приемането и подреждането на експозицията от модели, ще бъде на 7 ноември от 9.00 ч. до 17.00 ч. в залата на музея.

Телефони за връзка:

Коля Панайотов – 0888 227837

Емил Нецов – 0885 942701

Илия Ковачев – 0888 800012

ПОКАНА

ТАБЛИЦА