Отлагане на състезанията от държавният спортен календар, предвидени за провеждане през месец ЮНИ 2020 година

май 15, 2020
   

Във връзка с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънаредна епидемична обстановка на територията на Република България и Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-09-413/14.05.2020 г. на министъра на младежта и спорта, Управителният съвет на Българска федерация по корабомоделен спорт реши:

 1. Състезанията от държавният спортен календар, предвидени за провеждане през месец ЮНИ  2020 година, да бъдат отложени.
 2. Същите да се проведат при възможност в друго подходящо време.
 3. За провеждането  на останалите състезания от държавният спортен календар, ще бъдете уведомявани в сайта на БФКС и от председателите на спортни секции.

 

14.05.2020 г.                                                           УС на БФКС

София

Тъжна вест – почина Димитър Ганчев

май 1, 2020
   

След дълго боледуване и тежка борба с болестта, от нас си отиде заслужилият майстор на спорта и заслужил треньор по моделни спортове  Димитър Ганчев, председател на  „Модел – яхт клуб “ гр. Пазарджик. 

З.м.с. и З.т.  Димитър Ганчев е Човека, който с енергията си, с упорството си, с авторитета си, с контактите си върна на гр.  Пазарджик славата на Световен център на корабомоделния  и авиомоделния спорт.  З.м.с. и з.т. Димитър Ганчев е първият Европейски  шампион на България в клас ДХ – ветроходни яхти, през далечната 1974 г.  в гр. Виена.

Той е един  от учредителите на  „Модел-яхт клуб  – Пазарджик“ и негов председател  до днес. През последните  години, под негово ръководство, успешно бяха проведени 8 световни и 4 европейски първенства по корабомоделен спорт,   3 световни и 4 европейски първенства по авиомоделизъм, а шампионите от този клуб в държавните, европейските и световни първенства са десетки.

Една от легендите на българския корабомоделен спорт отплава завинаги. Изгубихме незаменим приятел, колега, треньор и човек!

Българската федерация по корабомоделен спорт поднася своите искрени съболезнования на семейството, на всички близки  и на всички, за който той ще остане една светла пътеводна звезда!!!!

Светла да е паметта ти!

Решение на Управителния съвет на БФКС

март 26, 2020
   

Решение на Управителния съвет на БФКС

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България

 

Naviga Presidium \ Президиумът на НАВИГА

март 26, 2020
   

Cancellation

25. March 2020

With deep regret  the Naviga Presidium decided to cancel all official events for 2020,but under the current circumstances we just do not have any other option but to do like so . We feel that even if some of the directives imposed by different countries in regard to free movement and gathering of people are lifted, still the threat of a new spread of this horrible virus will exist. Therefore we think that such a decision is the only sensible thing to do right now. Of course we took into consideration all the work and effort that has been done so far in regard to Continental and World Championships planned for 2020, but we simply cannot ignore the massive toll this Corona virus has caused so far and must do all we can to prevent a possible spread of it too.

What and how we shall deal with the events cancelled will of course be discussed with the respective Organizers, and i view of this the Naviga Presidium decided it would not be correct to collect the full membership fee for this year. Details about that are currently being worked out and will be announced  forthwith.

We want to see and meet all of our members safe and sound as soon as possible but for that we must first overcome this crisis.

Walter Geens

Naviga President

С дълбоко съжаление Президиумът на НАВИГА реши да отмени всички официални събития за 2020г., но предвид настоящите обстоятелства нямаме друг избор, освен този. Считаме, че дори ако някои от директивите, наложени от различни държави, по отношение на свободното движение и събиране на хора, бъдат премахнати, все още съществува заплаха за ново разпространение на този ужасен вирус. Ето защо смятаме, че това решение е единственото разумно нещо, което трябва да се направи в момента. Разбира се, ние взехме под внимание целия труд и усилия, положени досега във връзка с планираните за 2020г. континентални и световни първенства, но не можем да пренебрегнем огромните жертви, които този Корона вирус е причинил досега и трябва да направим всичко възможно да предотвратим евентуалното му разпространение.

Какво и как ще се справим с отменените събития, разбира се, ще бъде обсъдено със съответните организатори, и според мен Президиумът на Навига реши, че няма да бъде редно да се събира пълният членски внос за тази година. Подробности за това в момента се разработват и ще бъдат съобщени незабавно.

Искаме да видим и да се срещнем с всички наши членове в безопасност и здрави възможно най-скоро, но за това първо трябва да преодолеем тази криза.

 

Уолтър Грийнс

Президент на Навига

 

БФКС свиква 28-то годишно отчетно изборно събрание 01.02.2020г.

декември 30, 2019
   

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ” със седалище: гр.София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХVІІІ -то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 01.02.2020 г. от 09.30 часа, в гр. София,Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191, при следния дневен ред:

 1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2019 година.

 2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2019 г.
 3. Приемане на промени в Устава и правилниците за дейността на БФКС.
 4. Избор на Председател на УС на сдружението.
 5. Избор на нов Управителен съвет.
 6. Приемане програма за дейността на БФКС през 2020 г.
 7. Приемане спортния календар на БФКС за 2020 г. – държавни и международни първенства.
 8. Приемане Бюджета на БФКС за 2020 г.
 9. Награждаване на 10-те най-добре представилисе спортиста за 2019 г. – мъже и юноши
 10. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.