Posts Tagged отчетно

Документи от работата на УС и секциите

Автор: on четвъртък, 16 януари, 2014

В раздел Документи е публикуван Протокол от проведено събрание на УС на БФКС на 21.12.2013г.

Секция М:

Секция NS:

Секция С:

Анкетна карта и отчет на спортните клубове:


ХХІ-то годишно отчетно събрание на БФКС

Автор: on петък, 21 декември, 2012

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”

На 20.01.2013 г. от 09.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Устава на БФКС свиква ХХІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2012 година.

2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2012 г.

3. Приемане програма за дейността през 2013 г.

4. Приемане спортния календар за 2013 г. – държавни и международни първенства.

5. Приемане Бюджета за 2013 г.

6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2012 г. при мъжете и юношите.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

С уважение,

Председател на БФКС:  инж. Евгени Генов

———————————————————————————————————————————————————–

Предстедателите на СК трябва да попълнят Анкетна карта и Отчет на СК за 2012г., които да представят на секретаря преди започване на събранието!
(Документи -> Документи от Федерацията -> т.8)


Постъпили документи относно събранието

Автор: on четвъртък, 13 януари, 2011
  1. Програма за дейността на БФКС през 2011г – .doc (57KB)
  2. Спортен календар на БФКС за 2011г – .xls (22KB)
  3. Предложения – .doc (21KB)
  4. Доклад от секция FSR – .doc (27KB)
  5. Състезателен календар за 2011г на секция FSR-V/H/O – .doc (61KB)
  6. Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста – .doc (32KB)
  7. Отчет за дейността на секция S (яхти) през 2010 – .doc (91KB)
  8. Отчет за дейността на секцията „За работа с деца“ към УС на БФКС – .doc (30KB)

Секретар на БФКС: Коля Панайотов


15.01.2011 – Годишно отчетно събрание на БФКС

Автор: on вторник, 28 декември, 2010

На 15.01.2011 г. от 09.30 часа в гр. София, Национален дворец на децата, бул. „Александър Стамболийски” №191 Управителният съвет на БФККС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Устава на БФККС свиква ХІХ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на УС за дейността на БФККС през 2010 година;

2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2010 г;

3. Приемане на промени в Устава;

4. Приемане програма за дейността през 2011 г;

5. Приемане спортния календар за 2011 г. – държавни и международни първенства;

6. Приемане Бюджета за 2011 г;

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Председателите на спортни клубове трябва да попълнят :  Приложение № 1 и № 2 и представят на Секретаря на УС на БФККС преди започване на събранието.

*Приложенията ще намерите още и в раздел „Документи“/“Документи от федерацията“.