Posts Tagged федерация

ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФКС ПРЕЗ 2013г.

Автор: on събота, 19 януари, 2013

НОВО!-> ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА БФКС ПРЕЗ 2013г…

Проект – Програма за дейността на БФКС за 2013г., която ще се гласува на ОС на федерацията на 20.01.2013г.

секретар на БФКС: Коля Панайотов


Нови Документи

Автор: on сряда, 2 януари, 2013

В раздел „Документи“ са публикувани:

  1. Протокол №4 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 02.12.2012г;
  2. Протокол №3 от проведено събрание на Управителния съвет на БФКС от 19.05.2012г;
  3. Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста;
  4. Заявление за картотекиране на състезател към БФКС и издаване на лицензен номер;
  5. Заявление за заверяване на Състезателна карта на състезател от клуб към БФКС;
  6. Наредба за удостояване със спортни звания спортисти и треньори;
  7. Предложение от спортен клуб за удостояване със спортно звание.

Секретар на БФКС: Коля Панайотов


ХХІ-то годишно отчетно събрание на БФКС

Автор: on петък, 21 декември, 2012

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”

На 20.01.2013 г. от 09.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Устава на БФКС свиква ХХІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2012 година.

2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2012 г.

3. Приемане програма за дейността през 2013 г.

4. Приемане спортния календар за 2013 г. – държавни и международни първенства.

5. Приемане Бюджета за 2013 г.

6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2012 г. при мъжете и юношите.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

С уважение,

Председател на БФКС:  инж. Евгени Генов

———————————————————————————————————————————————————–

Предстедателите на СК трябва да попълнят Анкетна карта и Отчет на СК за 2012г., които да представят на секретаря преди започване на събранието!
(Документи -> Документи от Федерацията -> т.8)


Заседание на УС на БФКС

Автор: on вторник, 27 ноември, 2012

Заседание на УС на БФКС

На 02.12.2012 г. в гр. Стара Загора от 10.00 ч.

в офиса на фирма „Квалитет”

Дневен ред:

1. Обсъждане на въпросите за свикване, подготовка и провеждане на ХХІ-то Годишно събрание на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт”. Докл. Евгени Генов, К. Панайотов.

2. Информация за участието на НО:

• Европейско първенство за класове А/В – Пазарджик – България. Докл. Вл. Миров;

• Световно първенство за класове „С” – Риека – Хърватия. Докл. Славян Нарлев;

• Световно първенство за класове „ФСР ” Десау – Германия. Докл. Пламен Здравков.

3. Информация за проведените състезания от ДСК през 2012 г. Докл. К. Панайотов.

4. Проект за МСК и ДСК за 2013 година. Докл. К. Панайотов.

5. Разни.

- участие с изложба на модели в залите на НХГ;

- ….

 

 


Събранието на БФКС се отлага за 26.02.2012г!

Автор: on сряда, 8 февруари, 2012

Във връзка с изключително сложната  и непредвидима метеорологична обстановка и непроходимостта на по-голяма част от пътищата в страната, УС на БФКС отлага ХХ-то Годишно отчетно-изборно събрание на Сдружение “Българска федерация по корабомоделен спорт” насрочено за 11.02.2012 г.

Събранието ще се проведе на 26.02.2012 г. (неделя) в гр. София ; в Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” № 191. Начало на събранието  09.00 часа при същият дневен ред.

УС на БФКС