Archive for януари, 2015

Документи от работата на Федерацията по корабомоделен спорт

Автор: on петък, 16 януари, 2015

Уважаеми колеги, в секция Документи се намират протоколите от Общото събрание на БФКС и събраниe на УС през 2014г . (Протокол 1, Протокол 2)

Председателите на спортни клубове трябва да предоставят попълнена Анкетна карта за актуалното им състояние през 2014г.

- Протокол от проведено на 01.08.2014г. заседание на секция „С“ за 2014г.
Постъпили са две предложения от г-н Славян Нарлев относно секция „С“ – Предложение 1, Предложение 2 ;

- Отчет на секция „NS“;
Протокол от проведено отчетно събрание на секция “NS“;

Отчет на секция „S“;

- Доклад за работата на Националната съдийска колегия;

Доклад за работата на секция FSR през 2014г;

Доклад за работата на секция А/В през 2014г;

секретар БФКС: Коля Панайотов

——————————————–
* edit: 24.01.2015г. – добавен доклад на секция FSR
* edit: 01.02.2015г. – добавен доклад на секция А/В


Общо събрание на УС на БФКС за 2015г.

Автор: on събота, 10 януари, 2015

На 08.02.2015 г. от  10.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на БФКС свиква ХХІІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред

  1. 1.      Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2014 година.
  2. 2.      Отчет за изпълнение на финансовия план за 2014 г.
  3. 3.      Приемане програма за дейността през 2015 г.
  4. 4.      Приемане спортния календар за 2015 г. – държавни и международни първенства.
  5. 5.      Приемане Бюджета за  2015 г.
  6. 6.      Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2014 г. при мъжете и юношите.
  7. 7.      Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.


Програма за развитие на спорта за високи постижения

Автор: on петък, 9 януари, 2015

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2014 г.

/Утвърдена със Заповед № 36-09-644/09.12.2013 г.

на Министъра на младежта и спорта/

 ІV. Бенефициенти 

 1. Лицензираните спортни федерации, администриращи спортове, невключени в програмата на Олимпийските игри.

2. По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации както следва:

2.1. Спортни федерации, признати от Международния олимпийски комитет или членове на признати от Международния олимпийски комитет спортни организации и отговарящи на едно от следните условия:

2.1.1. Завоювали медали на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.;

2.1.2. Имащи за членове 12 или повече спортни клуба, регистрирани в обществена полза.

2.2. Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет и отговарящи на следното условие:

2.2.1. Завоювали повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на световни и европейски първенства за мъже и жени през 2013 г.

 

П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ

ЗА НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ ЗА 2015 г.

(Утвърдена със Заповед №РД-09-852/22.12.2014 г. на Министъра на младежта и спорта)

 VII. КРИТЕРИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 По Програмата могат да кандидатстват спортни федерации, отговарящи на следните условия:

I-ва група
1. Спортни федерации, членове на признати спортни организации /СпортАкорд и АРИСФ/ от Международния олимпийски комитет, със завоювани медали на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г. и/или администриращи спортове, включени в програмата за Европейските игри в Баку през 2015 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.

ІІ-ра група
2. Спортни федерации, непризнати от Международния олимпийски комитет, със завоювани повече от 10 медала в индивидуалните спортове или медал в колективните спортове  и групови формации на СП и ЕП за мъже и жени през 2014 г., без класирания в дисциплини които имат демонстративен или конкурсен характер.