Archive for декември, 2019

БФКС свиква 28-то годишно отчетно изборно събрание 01.02.2020г.

Автор: on понеделник, 30 декември, 2019

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ” със седалище: гр.София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХVІІІ -то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 01.02.2020 г. от 09.30 часа, в гр. София,Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191, при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2019 година.

  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2019 г.
  3. Приемане на промени в Устава и правилниците за дейността на БФКС.
  4. Избор на Председател на УС на сдружението.
  5. Избор на нов Управителен съвет.
  6. Приемане програма за дейността на БФКС през 2020 г.
  7. Приемане спортния календар на БФКС за 2020 г. – държавни и международни първенства.
  8. Приемане Бюджета на БФКС за 2020 г.
  9. Награждаване на 10-те най-добре представилисе спортиста за 2019 г. – мъже и юноши
  10. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.