Archive for март, 2022

Управителният съвет на БФКС свиква ХХХ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията

Автор: on четвъртък, 17 март, 2022

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХХ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 16.04.2022 г. от 10.00 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2021 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2021 г.
  3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2022 г.
  4. Приемане спортния календар на БФКС за 2022 г. – държавни и международни първенства.
  5. Приемане Бюджета на БФКС за  2022 г.
  6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2021 г. – мъже и юноши
  7. Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.