Posts Tagged 2015

Правилник за секция „С“ за 2015г.

Автор: on сряда, 15 април, 2015

В секция „Документи“Документи от секция „С“ е публикуван Правилник за секция „С“, валиден за 2015г.

Славян Нарлев


Общо събрание на УС на БФКС за 2015г.

Автор: on събота, 10 януари, 2015

На 08.02.2015 г. от  10.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ  и Устава на БФКС свиква ХХІІІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред

  1. 1.      Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2014 година.
  2. 2.      Отчет за изпълнение на финансовия план за 2014 г.
  3. 3.      Приемане програма за дейността през 2015 г.
  4. 4.      Приемане спортния календар за 2015 г. – държавни и международни първенства.
  5. 5.      Приемане Бюджета за  2015 г.
  6. 6.      Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2014 г. при мъжете и юношите.
  7. 7.      Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.