Archive for януари, 2016

Годишно отчетно-изборно събрание на БФКС 2016 г.

Автор: on четвъртък, 14 януари, 2016

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХІV-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 14.02.2016 г. (неделя) от 09.30 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2015 година;
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2015 г.;
  3. Приемане на  промени  в  Устава;
  4. Избор на Председател на сдружението;
  5. Избор на нов Управителен съвет;
  6. Приемане програма за дейността на БФКС през 2016 г.;
  7. Приемане спортния календар на БФКС за 2016 г. – държавни и международни първенства;
  8. Приемане Бюджета на БФКС за  2016 г.;
  9. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2015 г. – мъже и юноши;
  10. Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  същия ден от 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Анкетна карта за делегатите на Спортни клубове и Отчет за 2015г. на Спортен клуб;
Регламент за избиране на 10-те най-добри спортиста на 2015г.;
Наредба за категоризация на спортните клубове по корабомоделен спорт.