Archive for декември, 2023

Управителният съвет на БФКС свиква ХХХ-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията

Автор: on петък, 15 декември, 2023

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХХ-то годишно отчетно изборно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 03.02.2024 г. от 10.00 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2023 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2023 г.
  3. Приемане на  промени  в  Устава и правилниците за дейността на БФКС.
  4. Избор на нов Управителен съвет.
  5. Избор на Председател на УС на сдружението.
  6. Приемане програма за дейността на БФКС през 2024 г.
  7. Приемане спортния календар на БФКС за 2024 г. – държавни и международни първенства.
  8. Приемане Бюджета на БФКС за  2024 г.
  9. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2023 г. – мъже и юноши
  10. Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.