Archive for март, 2020

Решение на Управителния съвет на БФКС

Автор: on четвъртък, 26 март, 2020

Решение на Управителния съвет на БФКС

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България

 


Naviga Presidium \ Президиумът на НАВИГА

Автор: on четвъртък, 26 март, 2020

Cancellation

25. March 2020

With deep regret  the Naviga Presidium decided to cancel all official events for 2020,but under the current circumstances we just do not have any other option but to do like so . We feel that even if some of the directives imposed by different countries in regard to free movement and gathering of people are lifted, still the threat of a new spread of this horrible virus will exist. Therefore we think that such a decision is the only sensible thing to do right now. Of course we took into consideration all the work and effort that has been done so far in regard to Continental and World Championships planned for 2020, but we simply cannot ignore the massive toll this Corona virus has caused so far and must do all we can to prevent a possible spread of it too.

What and how we shall deal with the events cancelled will of course be discussed with the respective Organizers, and i view of this the Naviga Presidium decided it would not be correct to collect the full membership fee for this year. Details about that are currently being worked out and will be announced  forthwith.

We want to see and meet all of our members safe and sound as soon as possible but for that we must first overcome this crisis.

Walter Geens

Naviga President

С дълбоко съжаление Президиумът на НАВИГА реши да отмени всички официални събития за 2020г., но предвид настоящите обстоятелства нямаме друг избор, освен този. Считаме, че дори ако някои от директивите, наложени от различни държави, по отношение на свободното движение и събиране на хора, бъдат премахнати, все още съществува заплаха за ново разпространение на този ужасен вирус. Ето защо смятаме, че това решение е единственото разумно нещо, което трябва да се направи в момента. Разбира се, ние взехме под внимание целия труд и усилия, положени досега във връзка с планираните за 2020г. континентални и световни първенства, но не можем да пренебрегнем огромните жертви, които този Корона вирус е причинил досега и трябва да направим всичко възможно да предотвратим евентуалното му разпространение.

Какво и как ще се справим с отменените събития, разбира се, ще бъде обсъдено със съответните организатори, и според мен Президиумът на Навига реши, че няма да бъде редно да се събира пълният членски внос за тази година. Подробности за това в момента се разработват и ще бъдат съобщени незабавно.

Искаме да видим и да се срещнем с всички наши членове в безопасност и здрави възможно най-скоро, но за това първо трябва да преодолеем тази криза.

 

Уолтър Грийнс

Президент на Навига