Archive for декември, 2012

Крайно класиране за 2012г при класове FSR-V

Автор: on петък, 28 декември, 2012

От долния линк можете да изтеглите резултатите с крайното класиране за класове FSR-V, съгласно новата точкова система:

FSRV_2012.xls

 

Председател на секция FSR – инж. Пламен Здравков


Спортен календар на БФКС за 2013

Автор: on четвъртък, 27 декември, 2012

В раздел „Календар“ е публикуван новият спортен календар за 2013 г. Календарът включва състезанията в България и тези, провеждани в чужбина, със заявено българско участие към 31.12.2012г.

Секретар на БФКС: Коля Панайотов


ХХІ-то годишно отчетно събрание на БФКС

Автор: on петък, 21 декември, 2012

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”

На 20.01.2013 г. от 09.00 часа в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски” №191 Управителният съвет на БФКС на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и Устава на БФКС свиква ХХІ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на УС и Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2012 година.

2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2012 г.

3. Приемане програма за дейността през 2013 г.

4. Приемане спортния календар за 2013 г. – държавни и международни първенства.

5. Приемане Бюджета за 2013 г.

6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2012 г. при мъжете и юношите.

7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 

С уважение,

Председател на БФКС:  инж. Евгени Генов

———————————————————————————————————————————————————–

Предстедателите на СК трябва да попълнят Анкетна карта и Отчет на СК за 2012г., които да представят на секретаря преди започване на събранието!
(Документи -> Документи от Федерацията -> т.8)