Archive for март, 2021

Правила за прилагане на въведените противоепидемични мерки относно Covid-19.

Автор: on събота, 20 март, 2021

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯ И СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС В БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ


Отлагане на ХХІХ-то годишно отчетно събрание.

Автор: on събота, 20 март, 2021

УВАЖАЕМИ  СПОРТНИ  ПРИЯТЕЛИ,

 

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Република България и наложените стриктни противоепидемиологични мерки, обявени в заповед на Министъра на здравеопазването № РД -01-173/18.03.2021 г., Управителният съвет на Българска федерация по корабомоделен спорт реши:

 

  1. Свиканото на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, ХХІХ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията, на 27.03.2021 г. от 09.30 часа, в гр. София, се отлага.
  2. Годишното отчетно събрание, ще се проведе на 17.04.2021 г. от 09.30 часа, в гр. София, Национален дворец на децата, бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при същият дневен ред.

 

19.03.2021 г.                                   УС на БФКС

   София

 

 


Управителният съвет на БФКС свиква ХХІХ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията

Автор: on четвъртък, 4 март, 2021

Управителният съвет на “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КОРАБОМОДЕЛЕН СПОРТ”  със седалище: гр. София, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.211, вх.Б, ет.5, ап.32., на  основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква ХХІХ-то годишно отчетно събрание на членовете на Федерацията, което ще се проведе на 27.03.2021 г. от 09.30 часа, в гр. София, Национален дворец на децата; бул. „Александър Стамболийски”  №191,  при следния дневен ред:

  1. Отчетни доклади на Председателя на УС и на Председателите на спортни секции за дейността на БФКС през 2020 година.
  2. Отчет за изпълнение на финансовия план за 2020 г.
  3. Приемане програма за дейността на БФКС през 2021 г.
  4. Приемане спортния календар на БФКС за 2021 г. – държавни и международни първенства.
  5. Приемане Бюджета на БФКС за  2021 г.
  6. Награждаване на 10-те най-добре представили се спортиста за 2020 г. – мъже и юноши
  7. Разни.

При липса на кворум на основание  чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе  на същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.